M8/6B - Investitii in infrastructura si servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos

Descrierea generală a măsurii

Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor locale de baza in zonele rurale, reinnoirea satelor si activitatile care vizeaza refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor si al peisajelor rurale reprezinta elemente esentiale in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor rurale.

Masura va contribui la imbunatatirea si/sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica, a serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszapezire, intretinere spatii verzi, salubrizare etc.

Masura contribuie la prioritatate principala P6:

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Obiectivul specific local al masurii consta in:

  • imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
  • imbunatatirea sigurantei publice prin dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor;
  • imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza si a infrastructurii de utilitate publica destinate populatiei rurale contribuind la dezvoltarea economica a teritoriului si implicit la reducerea decalajului dintre mediul urban si mediul rural;
  • intarirea capacitatii de interventie a autoritatilor locale si cresterea accesibilizarii obiectivelor principale locale prin sprijinirea operatiunilor de modernizare a infrastructurii si serviciilor publice.

Valoarea adăugată a măsurii

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică se va face ținând seama de specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea locală de a dezvolta strategic o zonă.

Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face față unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la creșterea capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în sectorul public.

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și/sau îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor conduce la valoarea adăugată a teritoriului, îmbunătățind nivelul de trai și vor reduce decalajul dintre dintre mediul urban și mediul rural.

Masura propusa se integreaza in SDL producand sinergie si complementaritate cu alte masuri.

Sume aplicabile și rata sprijinului

  • Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.
  • In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
  • In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.

Fond disponibil pe masura: 970.040,48 euro.

Anexa 6 - FISA MASURII M8

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.  

ARHIVA APEL DE SELECTIE M8 - SESIUNEA 1/2018

TOP