Despre noi

Organele de conducere, administrare și control

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” are următoarele organe de conducere:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Cenzorul;

Adunarea Generala

Adunarea Generala este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociațiilor. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an (în primul trimestru) în ședință ordinară și, ori de câte ori este cazul, în ședință extraordinară, având drept de control permanent asupra Consiliului Director, Președintelui și a Cenzorului.

Competența Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a blanțului contabil;
 • alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 • alegerea și revocarea cenzorului;
 • înființarea de filiale;
 • modificarea actului constitutiv și a statutului;
 • dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;
 • stabilește cotizațiile și taxele de înscriere la care sunt supuși membrii Asociației.
TOP