M2 / 6B - Integrarea minorităților și a altor grupuri vulnerabile în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos

Descrierea generală a măsurii

Măsura va contribui la dezvoltarea armonioasă a teritoriului GAL Valea Siretului de Jos, păstrarea identităţii minorităţilor şi facilitarea integrării acestora. În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile în infrastructura educațională, medicală şi de agrement, ce vor deservi nevoile legate de educaţie, interculturalitate, asistenţă medicală și socială a minorităţilor din teritoriul GAL. Realizarea obiectivelor va duce la evitarea segregării şi integrarea armonioasă a minorităţilor.

Măsura răspunde următoarelor nevoi: nevoia de integrare socio-culturală a populației minoritare (în special de etnie romă), nevoia de creștere a nivelului de educație, facilitarea accesului la servicii medicale, culturale și de agrement.

Această măsură vizează următoarele obiective:

 • necesitatea modernizării/dezvoltării de unități de învățământ școlar (tip after-school)/preșcolar (gradinite, creșe) în zonele în care există astfel de nevoi la populația vulnerabilă (inclusiv populația de etnie roma)
 • dezvoltarea serviciilor comunitare tip gradiniță, creșă / after school astfel încât să crească nivelul de educație și coeziune al comunităților în care există populație vulnerabilă, prin facilitarea accesului la școală.
 • incurajarea activitatilor care implica dialogul si colaborarea in scopul evitarii fenomenului de segregare, prin îmbunătățirea infrastructurii de agrement (spații de joacă, terenuri de sport etc).
 • dezvoltarea serviciilor medicale (dispensare) în zone cu populație aparținând grupurilor vulnerabile și în special populație de etnie romă

Valoarea adăugată a măsurii

 • Existenta pe teritoriul GAL a minoritatilor (rome etc)
 • Asigurarea accesului la educaţie pentru copiii cei mai săraci, de la vârste cât mai fragede, este esenţială pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi pentru incluziunea lor socială reală
 • Asigurarea accesului la servicii medicale, culturale și de agrement pentru populația aparținând grupurilor vulnerabile

Caracter inovativ

 • integrarea serviciilor de sănătate, educare şi sociale la nivel comunitar. Accesul scăzut la servicii de sănătate, educaţie şi protecţie socială, capacitatea şi cunoştinţele reduse asupra drepturilor de asigurat duc la excluziunea socială a unor întregi familii
 • accesul minoritatilor inclusiv etnia roma la servicii/ infrastructuri de care nu au mai beneficiat anterior
 • asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din cadrul minoritatilor inclusiv etnia roma

Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit

Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 35.000 EURO.

Fond total disponibil pe măsură: 35.000 EURO

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

APEL DE SELECTIE INCHIS

FISA MASURII M2

Ghidul solicitantului M2-6B V01

Anexe - verificare M2

Ghid si anexe M2/6B - PENTRU ACCESARE MĂSURĂ, APELUL NR. 2/2018

GE 3.1 Fisa de verificare pe teren

GE 1.2 Fisa de verificare generala a proiectului M2 - V01

TOP