M1 / 6B - Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos

Descrierea generală a măsurii

Masura propusa vine ca rezultat al analizei nevoilor realizată de către partenerii GAL și continuă procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență socială furnizate de primariile partenere. Astfel, in afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul primăriilor și la nivelul direcției județene pentru asistență socială, infrastructura și serviciile în microregiune sunt foarte deficitare.

Prin masura se vor realiza centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate – în care se vor asigura servicii de tip integrat – personalizate și de calitate, precum si alte tipuri de infrastructuri sociale care se adreseaza grupurilor vulnerabile; intervențiile acestor structuri  vor fi centrate pe nevoile referitoare la asistență medicală și socială a locuitorilor din teritoriul GAL, ceea ce va spori semnificativ accesul la servicii specifice pentru persoanele aflate în dificultate și va crea noi oportunități pentru acestea, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la combaterea fenomenului de excluziune social.

Obiectivul specific local al măsurii

  • investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse regenerabile şi de economisire a energiei;
  • imbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala;
  • imbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil;
  • creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat

Valoarea adăugată a măsurii

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, precum si a altor tipuri de infrastructure sociale, reprezintă o abordare complexă, inovativă, adaptată la nevoi, pentru a crește gradul de acces la serviciile de bază pentru populația din microregiune, in special pentru persoanele vulnerabile (expuse riscului de marginalizare socială): persoane  cu dizabilități, persoanele varstnice, persoane (inclusiv copii) aflate în risc social.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
  • 90% pentru investiții generatoare de venit

Suma maximă nerambursabilă pe proiect  165.144 EURO.

Fondul total disponibil pe măsură:  165.144 euro

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

APEL DE SELECTIE ÎNCHIS

Ghidul solicitantului M1-6B - FINAL

Anexa 1 - Cerere de finantare M1 - GAL VSJ

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate HG 28 din 2008

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate HG 907 din 2016

Anexa 2.1 - Memoriu justificativ - solicitanti publici

Anexa 2.2- Memoriu justificativ - solicitanti privati

Anexa 3 - Declaratie asigurare cofinantare

Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

Anexa 5 - Declaratie raportare catre GAL

Anexa 6 - Model scrisoare de inaintare

Anexa 7 - Model contract de finantare

Anexa 8 - Model HCL implementare proiect

Anexa 9 - Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Anexa 10 - Fisa masurii M1 V04

GE 1.1 Fisa de verificare a conformitatii proiectului M1

GE 1.2 Fisa de verificare generala a proiectului M1

 

 

 

 

 

 

 

TOP